Valery Konstantinovich Maslov

V.M. Bukhshtaber, V.B. Bychkov, A.M. Enyakov, V.N. Nekrasov, V.I. Pustovoyt, U.F. Feyzkhanov

FSUE “VNIIFTRI”, Mendeleevo, Moscow region, Russia
bychkov@vniiftri.ru,
enyakov@vniiftri.ru,
nvn@vniiftri.ru,
pustovoit@vniiftri.ru

Al’manac of Modern Metrology № 2 (26) 2021, pages 158–170

Full texts of articles are available only in Russian in printed issues of the magazine.